In het voorjaar 2021 heeft het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam Centrum een kandidatencommissie benoemd. Deze commissie bestaat uit: Tamara Keers (voorzitter), Antoinette Tanja (secretaris), Ivar Maas en Sonja Muusses. Ook heeft het bestuur haar opdracht aan de kandidaten commissie omschreven. Deze omvatte een profielschets en competenties en de procedurele kant van de zaak. 

Werkwijze

Allereerst heeft de kandidatencommissie kennis gemaakt met elkaar en met de contactpersoon binnen het bestuur. Vervolgens is door de kandidatencommissie gewerkt aan een wervingstekst op basis van de opdracht van het bestuur. Deze is op de website van GroenLinks Centrum geplaatst en verspreid via de nieuwsbrief door het afdelingsbestuur. Ook is er een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden in de Vondelkerk.

Voor de eerste deadline zijn drie sollicitaties binnengekomen. In afstemming met het afdelingsbestuur is ervoor gekozen de sluitingstermijn met anderhalve week te verlengen. In die tijd heeft het bestuur extra inzet gepleegd door leden van centrum te bellen en te wijzen op de vacature. Na afloop hiervan heeft de kandidatencommissie in totaal tien sollicitaties ontvangen. Twee hiervan waren van afdelingsbestuursleden zelf. In navolging hierop is besloten dat een ander bestuurslid contactpersoon werd voor de kandidatencommissie. 

Ter voorbereiding op de gesprekken heeft de kandidatencommissie haar werkwijze bepaald. Er is een structuur voor de gesprekken gemaakt zodat alle gesprekken aan de hand van dezelfde vragen zijn verlopen. Ook is er een beoordelingsmatrix gebruikt om de kandidaten op te kunnen scoren. Elke kandidaat heeft het GroenLinks integriteitsformulier ingevuld, waar vragen rezen heeft de kandidatencommissie deze besproken met de betreffende kandidaat. 

Met alle kandidaten is een eerste gesprek gevoerd met een afvaardiging van twee leden van de kandidatencommissie. Dit waren stuk voor stuk leuke en inspirerende gesprekken. Na afloop van de eerste gesprekken is de kandidatencommissie weer bijeen gekomen om te praten over haar  bevindingen. Hierna is een voorlopige volgorde van de lijst bepaald en besloten met de eerste vier kandidaten (waarvan in de verwachting ligt dat dit verkiesbare plekken zijn) ook een tweede gesprek te voeren. Hierdoor heeft de gehele commissie de eerste vier kandidaten gesproken. 

De kandidatencommissie acht alle kandidaten geschikt om een bijdrage te leveren aan de fractie, zowel inhoudelijk als ook in de komende campagne. De keuze om onderstaande kandidaten voor te dragen in deze volgorde is gemaakt op basis van geschiktheid, ervaring, motivatie en beschikbaarheid. Voorts zijn specifieke eigenschappen meegewogen, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerken en lerend vermogen. Daarnaast is veel gesproken over concrete GroenLinkse kansen die in het stadsdeel Centrum liggen en de binding die de kandidaten hebben met het Centrum. Tot slot is gelet op een afspiegeling van het stadsdeel. 

Voordracht

 

1. Neeria Oostra

Neeria is een daadkrachtig en empathisch stadsdeelcommissielid. Ze durft de confrontatie aan te gaan en is erg sterk op de inhoudelijke thema's. Neeria wordt geprezen door haar mede-commissieleden voor haar inhoudelijke bijdragen en het sterk neerzetten van haar positie in het politieke debat. Ook heeft ze ondanks de Corona situatie een netwerk onder veel bewoners en buurtorganisaties weten op te bouwen. Ze wil zich meer gaan inzetten voor nu nog onderbelichte thema’s zoals de sociale kanten van de aanpak binnenstad, vergroten van het aantal speelplekken en het meer betrekken van groepen mensen die minder bereikt worden. Wij zien in Neeria een ervaren stadsdeelcommissielid en goede lijsttrekker. Wij dragen Neeria graag voor op plek één.  

 

2. Noah Zeevenhooven

Noah is al een lange tijd bezig met politiek en kwam er al vroeg achter dat lokale politieke hem echt ligt. Noah heeft de afgelopen termijn gefunctioneerd als een uitstekend stadsdeelcommissielid. Hij heeft zich gericht op de inrichting van de openbare ruimte waar ook het project “de toegankelijke stad” deel van uitmaakt. In dit project is gezamenlijk met andere partijen gewerkt aan het begaanbaarder maken van de straten. Hij is een teamspeler maar is ook stevig op de inhoud. De aankomende termijn wil Noah zich richten op het uitbouwen van het netwerk binnen de buurt en het verder brengen van het project de toegankelijke stad. Daarnaast wil hij meer concrete thema’s agenderen, zoals intelligente verkeerstoegang en vakantieverhuur. Wij dragen Noah graag voor op plek twee. 

 

3. Suzanne Schaaf

Suzanne is een verrassend nieuw gezicht met creatieve niet alledaagse ideeën om bewoners te betrekken bij de besluitvorming. Een kritisch en betrokken Nes bewoner, een plek die dag en nacht geleefd wordt door zeer verschillende groepen mensen. Gemotiveerd om aan de slag te gaan en met een gedegen voorbereiding kan zij veel betekenen voor GroenLinks. Kent de binnenstad met al haar voor- en nadelen goed en weet op creatieve wijze hier voorstellen voor te doen. Is een prima netwerker en heeft een open hoopvolle kijk op de zaken. Twijfelde over haar sollicitatie vanwege de vraag of ze zich wel in het profiel (een mal) wilde persen; doe dit vooral niet, vinden wij als kandidaten commissie! Wij kunnen van haar frisse blik leren, maar omgekeerd is het ook nodig dat zij beter zicht krijgt op de werkwijze en taken van de stadsdeelcommissie. Haar vermogen om debatten te voeren is een leerpunt evenals zicht op de taken en bevoegdheden van een commissielid. Wij vertrouwen erop dat Suzanne een waardevolle toevoeging is aan de fractie en dragen haar daarom graag voor op plek drie.  

 

4. Koen van Dijk

Koen is een zeer gemotiveerde kandidaat die op cultureel en maatschappelijk terrein 30 jaar ervaring als non-profit manager meebrengt. Koen heeft als vrijwilliger tijdens de 2e Kamerverkiezingen in de campagne gewerkt. Hij wil zich graag inzetten als volksvertegenwoordiger en zwevende kiezers bereiken. Hij heeft een visie op de GroenLinkswaarden; duurzaam, eerlijk en groen. Is besluitvaardig en heeft het geduld en de inzet om met bewoners in gesprek te gaan over thema’s die in het stadsdeel spelen. Hij heeft ervaring in het omgaan met weerstand en het zoeken naar samenwerking met uiteenlopende groepen. In de gesprekken bleek de concrete dagelijkse praktijk, het met de benen in de modder gevoel, nog wel een brug te ver. Hij is vooral op het proces gericht. Ook is zijn ervaring met de politiek vrij beperkt, een goed inwerkprogramma kan hierin voorzien en dan zal hij zich de werkzaamheden snel eigen maken. Wij dragen Koen daarom graag voor op plek vier. 

 

5. Benjamin Caton

Benjamin is echte duizendpoot, een zeer betrokken burger. Met zijn intersectionele kijk op maatschappelijke vraagstukken wil hij positieve verandering brengen in de levens van Amsterdammers. Van slechthorenden tot aan statushouders, van biodiversiteit tot aan groene daken - hij ziet samenhang. Hij is momenteel voorzitter van het GroenLinks bestuur in stadsdeel centrum. Benjamin weet wat er lokaal speelt en zal goed kunnen aarden binnen het stadsdeelpolitiek. Hij is een teamspeler en verbaal sterk. Dat hij de lokale politiek in wil is dan ook een logische stap. Hij staat tevens op de lijst voor de gemeenteraad en gaat zich komende periode hierop richten, maar ook op andere zaken zoals zijn masterstudie. Gezien deze prioriteiten is een opvolgplek het meest voor de hand liggend, dit is ook zijn wens. Wij dragen Benjamin daarom voor op plek vijf.

 

6. Eva Vermeulen

De enige kandidaat die een gesproken sollicitatie instuurde. Enthousiast en welbespraakt, stemt al jaren GroenLinks vanwege de groene/sociale waarden. Eva heeft kennisgemaakt met de gemeente als lid van de Amsterdam Donut Coalitie en dat smaakte naar meer. Als jurist en promovendus is zij niet alleen thuis op juridisch terrein maar is zij ook schuldhulpmaatje ter voorkoming of het oplossen van schuldenproblematiek. Zij is bekend met de ambtelijke organisatie. Het werk in de stadsdeelcommissie is een nieuwe tak van sport voor haar evenals het voeren van politieke debatten en besluitvorming. Hierin liggen voor haar nog uitdagingen. Zij is geschikt voor een opvolgplek, maar aangezien de kans groot is dat zij komend jaar naar Amerika vertrekt is het niet verstandig haar op een directe opvolgplek te zetten. Wel zou zij in de steunfractie zeer welkom zijn vanwege haar (juridische) expertise. Wij dragen haar daarom voor op plek zes. 

 

7. Rawoued Bouguila

Rawoued is een talentvolle nieuwkomer binnen GroenLinks. Hij is student psychologie en heeft interesse in duurzaamheid en gezondheid. Beide thema’s weet hij goed te vertalen naar de fysieke leefomgeving in het stadsdeel. Zijn open en enthousiaste houding maakten een ontwapenende indruk op de kandidaatstellingscommissie. Ook zijn vermogen om te reflecteren op zichzelf en zijn wil om zich inhoudelijk te ontwikkelen in een mogelijke rol als steunfractielid heeft een prettig gesprek opgeleverd. Met een goed inwerkprogramma denken wij dat hij een bekwame ondersteuning kan zijn in de steunfractie. Wij dragen Rawoued voor op plek zeven. 

 

8. Suzanne Felix

Suzanne weet met haar werkervaring bij de gemeente Diemen goed wat een gemeente en stadsdeel doet. Zij heeft veel ervaring op diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein. De politiek is echter ook nieuw voor haar en wij denken dat zij daar nog in moet groeien en dat wil ze ook graag. Binnen de afdeling GroenLinks centrum is Suzanne organiser geweest en zit zij nu in het afdelingsbestuur als penningmeester. Ze geeft aan een plek lager op de lijst te willen gezien haar nu nog drukke baan en onzekere woonsituatie. Wij dragen Suzanne voor op plek acht. 

 

9. Elmar Jansen

Elmar heeft een voorliefde voor de binnenstad en voor politiek. Hij is erg goed in het contact met de bewoners in de wijk en zoekt de dialoog actief op door buurtbijeenkomsten te bezoeken. Hij is de afgelopen termijn een sterk stadsdeelcommissielid geweest maar wil nu echt alleen op de lijst als er geen andere kandidaten zouden worden gevonden. De hoeveelheid tijd, de aandacht en verschillende activiteiten van commissielid vragen meer aandacht van hem dan hij kan waarmaken. Wij vinden het jammer dat hij niet door wil in de fractie, maar respecteren zijn keuze uiteraard en zijn blij dat wij hem mogen voordragen voor plek negen. 

 

10. Arjan de Jager

Arjan is al lang lid van GroenLinks en wil als lijstduwer op de lijst omdat hij vindt dat jongeren de ruimte moeten krijgen om actief te zijn. Arjan is erg competent, heeft enorm veel en brede ervaring. We betrekken hem daarom graag in het ondersteunen van de jongere leden (van de stadsdeelcommissie en GroenLinks als geheel). Hij heeft een netwerk onder de ouderen in Amsterdam, de stadsdorpen. Arjen speelt graag een rol op de achtergrond om zo in te zoomen op data en data security. Wij dragen hem graag voor op plek tien. 

 

11. Micha Mos

12. Jeanine van Pinxteren 

Wij zijn blij dat ook Micha en Jeanine lijstduwer willen zijn, zij zijn bekende gezichten in het centrum en waardevol voor de lijst, hun inzet en expertise op velerlei terreinen behoeft geen nadere toelichting.