GroenLinks zet in op duurzaamheid en burgerparticipatie

Op 16 december jongstleden werden de Jaarplannen van stadsdeel Centrum vastgesteld door de Bestuurscommissie. In de Jaarplannen worden gesprekken met de buurt omgezet in concrete plannen voor het komende jaar (Gebiedsgericht werken). GroenLinks stelde bij de bespreking van de Jaarplannen drie verbeteringen voor, die allen gesteund werden door de hele Bestuurscommissie. Hierdoor is er nu meer aandacht voor duurzaam inkopen, groene en duurzame projecten en duidelijke communicatie richting bewoners over de plannen met hun buurt.

Allereerst vroeg GroenLinks om een gesprek van het Dagelijks Bestuur van Centrum met het College van B&W om aan te dringen op een duurzamer inkoopbeleid. Micha Mos: "Als de gemeente niet verder gaat met duurzaam inkopen, dan zullen we snel alle voorsprong die we opgebouwd hebben verliezen."

Ook vroeg GroenLinks om in de Jaarplannen een inventarisatie van groene en duurzame projecten op te nemen, en deze nadrukkelijk mee te nemen in de gesprekken met de buurt. Mos: "In dit stadsdeel durven we te kiezen voor duurzaamheid. Wij erkennen de noodzaak van investeren in innovatie: we moeten de markt aanjagen en samen zoeken naar duurzame oplossingen."

Naast deze voorstellen voor verduurzaming vroeg GroenLinks bovendien om het toevoegen van een paragraaf ‘actueel en onzeker’ aan de Jaarplannen. In deze paragraaf moeten allerlei mogelijke plannen komen te staan, ook wanneer deze nog ter discussie staan of er misschien helemaal niet komen. Zo geven de Jaarplannen een completer beeld.

De Jaarplannen worden zo steeds meer een instrument door en voor bewoners, waarin actuele en relevante informatie over de buurt gemakkelijk terug te vinden is.