ALV 18 januari 2023

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen laatste ALV (zie link verderop)
 3. Update Bestuur 
 4. Update Fractie
 5. Update Dagelijks Bestuur
 6. Concept begroting 2023
 7. Vaststellen jaarstukken 2022 en decharge penningmeester
 8. Afscheid Suzanne als bestuurslid
 9. Nieuwe bestuursleden
 10. Update campagne Provinciale Statenverkiezingen
 11. Rondvraag en afsluiting